Vyhledávač: Přidat inzerát
Navigace Zdarma Inzeráty CZ - inzerce zdarma, bazar, inzeráty. - Všeobecné podmínky

Všeobecné podmínky

Obecné podmínky používání a pravidla inzerce

Tento dokument obsahuje obecné podmínky a závazná pravidla využívání služeb inzertního portálu zdarmainzeraty.cz, provozovaného společností Provozovatele

Podmínkou možnosti využití služeb našeho portálu zdarmainzeraty.cz je souhlas uživatele s těmito pravidly a podmínkami inzerce.

Při využití služeb portálu zdarmainzeraty.cz je uživatel při registraci povinen uvést pouze platnou emailovou adresu, popř. další údaje požadované provozovatelem, které nemají osobní povahu, nejsou v rozporu se zák.č. 428/2002 Sb. O ochraně osobních údajů a které jsou nutné pro zařazení dat do příslušné kategorie.

Provozovatel inzertního portálu zdarmainzeraty.cz si vyhrazuje právo odstranění inzerce, která bude v rozporu se zákony České republiky, dobrými mravy nebo by byly jinak nevhodné pro zveřejnění a vyhrazuje si právo zabránit přístupu uživatelům, kteří budou zákony a dobré mravy porušovat.

Inzertní portál zdarmainzeraty.cz je určen zejména na bezplatnou inzerci. Inzerovat může kdokoliv - občan, živnostník, firma, jiné právnické osoby a pod. (Dále jen uživatelé) za předpokladu respektování limitů a pravidel stanovených provozovatelem portálu zdarmainzeraty.cz.

Bezplatnost inzerce je garantována i do budoucna (samozřejmě s výjimkou placených služeb).

Inzeráty mohou být vkládány pouze do kategorií odpovídající jejich obsahu.

Na využívání služeb portálu zdarmainzeraty.cz není nutná registrace, avšak registrace poskytuje uživateli množství nadstandardních možností. Tyto možnosti jsou popsány při vložení inzerátu.

Inzerát může mít komerční i nekomerční obsah.

Uživatel může podávat neomezený počet inzerátů a záznamů, ale je dovoleno inzerovat pouze konkrétní zboží, resp. službu. Provozovatel si vyhrazuje právo počet podávaných inzerátů do jedné kategorie omezit. Není dovoleno vkládat do nadpisu inzerátu odkaz na web. Je zakázáno inzerovat služby shodného obsahu, jako je zdarmainzeraty.cz.

Podaný inzerát je přidán na inzertní portál zdarmainzeraty.cz ihned v okamžiku přidání inzerátu (s výjimkou placených služeb). Není dovoleno podávat inzeráty se shodným textem do různých kategorií.

V textech inzerátů může uživatel uvést (propagovat) jakýkoliv způsob kontaktu (včetně www adresy), přičemž povinným údajem je platný e-mail. Po každém přidaném inzerátu bude uživateli zaslán e-mail s kódem na odstranění inzerátu.

Uživatel si je vědom, že užívá inzertní portál zdarmainzeraty.cz na vlastní odpovědnost a vlastní riziko.

Uživatel má právo využívat všechny služby, které nabízí inzertní portál zdarmainzeraty.cz včetně placených služeb.

Provozovatel nebo jím pověřená osoba (dále jen provozovatel) si vyhrazuje právo smazat (odstranit) jakýkoliv inzerát, který není vzhledem ke svému obsahu zařazen v příslušné kategorii a podkategorie, také pokud je v rozporu s platnými zákony České republiky, dobrými mravy, nebo pokud to provozovatel uzná za vhodné i aniž to oznámil uživateli inzerátu.

Uživatel se zavazuje dodržovat právní předpisy normy České republiky při používání služeb tohoto inzertního portálu zdarmainzeraty.cz. V případě porušení právních norem může provozovatel poskytnout veškeré dostupné informace o uživateli oprávněným orgánům.

Provozovatel nemá žádné povinnosti vůči uživateli, pokud není stanoveno jinak.

Provozovatel neručí za nepřetržitou funkčnost zdarmainzeraty.cz, její bezchybnou činnost a zajištění. Zároveň má právo odstavit inzertní portál zdarmainzeraty.cz bez jakéhokoliv upozornění a uvedení důvodu.

Provozovatel neodpovídá za jakoukoliv škodu, která by mohla být uživateli způsobena v souvislosti s používáním služeb na inzertním portály zdarmainzeraty.cz, jakož i způsobených její nefunkčností, chybovostí, nezabezpečenosťou, činností uživatelů či z jiných důvodů.

Provozovatel neodpovídá za obsah inzertního portálu zdarmainzeraty.cz a inzerátů, které byly přidány uživatelům legální, zda nelegálním cestou a ani nenese žádnou odpovědnost za případné zneužití služeb uživateli či třetími osobami.

Provozovatel může používat obsah inzerátů jakož i informace o uživateli, které zveřejní na inzertní stránce přímo uživatel (kontaktní údaje v inzerátu a pod.), Dle svého vlastního uvážení.

Uživatel výslovně souhlasí s tím, že provozovatel mu je oprávněn, ve smyslu § 65, zákona 610/2003 Sb ve znění pozdějších předpisů, zasílat za účelem přímého marketingu informační, reklamní e-mailové a faksimile zprávy, včetně krátkých zpráv. Uživatel má právo (e-mailem) požádat provozovatele o zrušení zasílání těchto marketingových, informačních, reklamních e-mailových a faksimilných zpráv. Provozovatel si vyhrazuje právo zasílat marketingové a jiné uvedené zprávy za účelem vytváření statistik o uživatelích jako celku, při různých cílených vlastních reklamních kampaních provozovatele, při organizování soutěží pro uživatele a při cílení reklamních kampaní třetích stran.

Provozovatel nepřebírá žádné záruky za původ, kvalitu, dodání, odebrání, zaplacení a použitelnost nabízených věcí uživatelů.

Provozovatel si vyhrazuje právo podmínky a pravidla inzerce kdykoliv změnit. Toto ustanovení se vztahuje i na informace o placených službách.

V případě změny cen placených služeb, tato změna nemá vliv na již zaplacené placené služby, které budou zveřejněny po celou dobu, na kterou byly zaplaceny podle původního ceníku.

Provozovatel má právo rozhodnout o ukončení provozu inzertního portálu zdarmainzeraty.cz.

Provozovatel dává příslib, že udělá vše pro to, aby uživatelé byli se službami inzertního portálu zdarmainzeraty.cz spokojeni a případné reklamace se řešily ke spokojenosti uživatelů.

Na inzertním portály zdarmainzeraty.cz nejsou shromažďována žádná data osobní povahy, tak jak jsou definovány v zákoně č.. 428/2002 o Ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů. Jediným povinným údajem je pouze e-mailová adresa uživatele a telefonní kontakt.

V případě nakládání s osobními údaji uživatele (hlavně při placených službách) se postupuje dle zákona č.. 428/2002 o Ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů.

Provozovatel webu Zdarmainzeraty.cz Jan Krákora, Vašátkova 1032/11, 198 00 Praha 9, IČ: 717 209 44 (dále jen uveden jako provozovatel webu) zpracovává Vaše osobní údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES („GDPR) a v souladu s dalšími souvisejícími právními předpisy, a to na základě:

  - souhlasu se zpracováním osobních údajů, v případě, že jste udělili takový souhlas,

 • oprávněného zájmu webu zdarmainzeraty.cz spočívajícího zejména v analyzování a vyhodnocování chování návštěvníku webu zdarmainzeraty.cz s cílem zlepšení kvality našeho webu a poskytovaných služeb.


Uživatel vyjadřuje souhlas s uvedenými podmínkami a pravidly inzerce a na znak souhlasu označí položku - Souhlasím s podmínkami a pravidly inzerce.

Uživatel bere na vědomí a souhlasí, že provozovatel je oprávněn tato pravidla kdykoliv měnit. Uživatel je při využívání služeb na serveru povinen dodržovat právní normy státu, ve kterém se nachází, jakož i právní normy České republiky. V případě porušení právních norem nebo povinností uvedených v těchto pravidlech, může provozovatel poskytnout veškeré dostupné informace o uživatelů (včetně soukromých údajů uživatele) oprávněným orgánům.

Uživatel se zavazuje, že nebude dělat nic ve snaze odstranit, respektive zabraňovat zobrazování reklamy na portály ani nebude vypínat zobrazování obrázků.

Uživatel nesmí žádným způsobem poškozovat provozovatele a jeho dobré jméno.

Uživatel nesmí na inzertním portálu zdarmainzeraty.cz propagovat služby jiných osob, které jsou v přímém nebo nepřímém konkurenčním vztahu k provozovateli.

Uživatel se zavazuje, že bude přidávat na server zdarmainzeraty.cz pouze fotografie, ke kterým má autorská práva resp. souhlas autora. Uživatel nesmí na server přidávat fotografie, které jsou v rozporu s dobrými mravy a se obecně závaznými právními předpisy České republiky, včetně erotických a pornografických fotografií. Uvedená pravidla pro přidávání fotografií se vztahují na všechny fotografie, které uživatel přidává na server.

Uživatel má kdykoliv právo svůj souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat a provozovatel se zavazuje ihned tuto skutečnost akceptovat. 

Ochrana osobních údajů

Na zobrazování reklam návštěvníkům našich webových stránek využíváme služby reklamních společností třetí strany. Tyto společnosti mohou používat informace (neobsahující vaše jméno, adresu, e-mailovou adresu nebo telefonní číslo) o vašich návštěvách těchto a dalších webových stránek k poskytování reklam na zboží a službách, které vás zajímají. Pokud se chcete dozvědět více informací o tomto postupu ao možnostech, které máte k dispozici, aby příslušné společnosti nepoužili tyto informace, klikněte sem.
Google jako dodavatel třetí strany používá soubory cookie k zobrazování reklam na vašich stránkách.
Používání souborů cookie DART umožňuje společnosti Google zobrazovat reklamy vašim nejlepším uživatelům na základě jejich návštěv na vašich stránkách a dalších internetových stránkách.
Uživatelé mohou zrušit používání souboru cookie DART návštěvou pravidel ochrany osobních údajů pro síť reklamy Google a obsahovou síť.

Právo vznést námitku

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů na základě oprávněného zájmu provozovatele webu zdarmainzeraty.cz můžete kdykoliv vznést námitku proti zpracování osobních údajů podle čl. 21 GDPR. Po vznesení námitky již provozovatel webu zdarmainzeraty.cz nebude tyto Vaše osobní údaje dále zpracovávat. V případě, že si přejete vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, kontaktujte nás emailem na adrese zdarmainzeraty@email.cz nebo poštou na adresu provozovatele webu zdarmainzeraty.cz Jan Krákora, Vašátkova 1032/11, Praha 9, 198 00

Je poskytnutí Vašich osobních údajů povinné?

Poskytnutí Vašich osobních údajů je dobrovolné a pro návštěvu a prohlížení webu zdarmainzeraty.cz je návštěvník nemusí poskytovat. V případě neposkytnutí osobních údajů při vkládání inzerátu na webu označených jako povinné údaje, však njení možné provést vložení inzerátu na webu zdarmainzeraty.cz, jeho následné editace nebo smazání. Pokud zpracováváme Vaše osobní údaje na základě Vašeho souhlasu, pak je poskytování těchto údajů dobrovolné. V tomto případě nejste povinen(a) nám Vaše osobní údaje sdělovat a souhlas udělit.

Jak a kdy můžete Váš souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat?

Udělený souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoliv bezplatně odvolat, a to i před uplynutím doby, na kterou byl udělen. Odvolání souhlasu můžete zaslat elektronicky na e-mailovou adresu zdarmainzeraty@email.cz, nebo písemně na adresu: Jan Krákora, Vašátkova 1032/11, Praha 9, 198 00

Odvolání Vašeho souhlasu nebude mít vliv na zpracování osobních údajů provedené před odvoláním tohoto souhlasu.

Na jak dlouhou dobu poskytujete souhlas se zpracováním osobních údajů?

 

Vaše osobní údaje zpracovává provozovatel webu Senzarecepty.cz zpracovává na základě uděleného souhlasu, zpracováváme po dobu, na kterou byl souhlas udělen nebo do jeho odvolání. Zpracování Vašich osobních údajů pro další účely uskutečňujeme jen po dobu nezbytnou pro dané účely.

Kdo bude mít provozovatel webu zdarmainzeraty.cz přístup k Vašim údajům?

Zpracování osobních údajů pro provozovatele mohou provádět následující kategorie zpracovatelů:

 • reklamní agentury zpracovávající osobní údaje pro účely marketingu a zasílání obchodních sdělení,

 • externí provozovatelé IT systémů webu Senzarecepty.cz

 • analytický nástroj Google Analytics.

 

Jaké jsou Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů?

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte následující práva:

 • právo na přístup k osobním údajům, dle kterého od nás můžete zejména získat informace, zda jsou Vaše osobní údaje zpracovávány, za jakým účelem, jaký je rozsah údajů, které jsou zpracovávány, a komu byly tyto Vaše údaje případně zpřístupněny,

 • právo na opravu nepřesných či nesprávných údajů, případně doplnění neúplných údajů,

 • právo na výmaz údajů, například v případě, že zanikne účel zpracování, nebo jsou-li Vaše osobní údaje zpracovávány nezákonně,

 • právo na omezení zpracování Vašich osobních údajů,

 • právo na přenositelnost údajů, dle kterého můžete získat osobní údaje, které se Vás týkají, ve strukturovaném a strojově čitelném formátu, a to buď pro sebe, nebo pro jiného správce osobních údajů,

 • právo vznést námitku proti zpracovávání Vašich osobních údajů, v případě zpracovávání osobních údajů na základě oprávněného zájmu provozovatele webu zdarmainzeraty.cz

 • právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů  Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, tel. +420 234 665 111, e-mail: posta@uoou.czWeb: https://www.uoou.cz. 

 

 

Tyto podmínky a pravidla inzerce nabývají platnosti a účinnosti jejich zveřejněním.

 


V Praze dne: 07.05.2018

Copyright © 2011 ZdarmaInzeraty.cz, Všechna práva vyhrazena.
Provozovatel neodpovídá za obsah inzerce ani diskuse, také neodpovídá za porušování práv duševního vlastnictví ani jiných práv uživateli. Každý uživatel přebírá zodpovědnost za svoji inzerci sám a dobrovolně a souhlasí s tím, že nebude používat služby na serveru k účelům , které jsou v rozporu s obecně závaznými právními předpisy České republiky.
SEO FRENDLY
Valid XHTML 1.0 Strict
Tato stránka je XHTML 1.0 Strict Validní
PARTNERI: otaznik.sk Lonsdale, Everlast oblečení Stovky slev na 1 místě www.uvodnik.czwww.uvodnik.czAlfaradius - databáze českých firemAddWebSite - zpětné odkazyEvropský katalogToplink - katalog odkazůModerní katalog odkazùDarčekové predmety, tričká, vodné fajkyChceš info katalogZpětné odkazyNej katalog – katalog stránekNáš katalog – katalog linkůTvůj katalog – katalog stránekMůj katalog – katalog odkazůNej linky – katalog linkůŠicí strojeVáš internetový katalogKatalog Kvalita odkazu Katalog Hledej stránkuInteligentní katalogClassic Katalog zajímavých odkazů Odkazy pro všechnyChytrý katalogBomba katalog odkazůKatalog StarKatalog Mega odkazyQUISY.EUkatalog odkazůTopList katalog odkazůWeblinker.czZpětné odkazy Nejodkazy z katalogu stránekSeo katalogtvorba webuKatalog Správný odkazCZIN.euKatalog Jedno místoKatalog Vlož odkazKatalog Tvůj odkazTvůj katalog internetových odkazůKatalog Vyhledej webNejodkazy z katalogu stránekFit katalogKatalog Hledej odkazKatalog Mega odkazyOdkazy jednoduše z našeho kataloguKatalog Bezva stránkyKatalog Hledej webyKatalog Tvoje stránkyKlasik katalogInternetový katalogKatalog Extra odkazůChytrý katalogKatalog Kvalita odkazuKatalog Vlož odkazBomba katalog odkazůČeský katalogKatalog Hledej odkazOlymp katalogVáš internetový katalogKompletní katalog odkazůCool katalog odkazůKatalog Moje odkazyOdkazy pro tebeKatalog pro všechnyKatalog pro VásNáš katalog pro vaše stránky